Saigon Classical: Baroqu'all: From Alpha To Opera (22.09.2019) | Vĩnh Lạc
Hòa nhạc đương đại: Hồn Việt (29.09.2019)
11/09/2019
Vilmos Szabadi & Anastasia Markina: In Recital (19.08.2019)
04/09/2019