Saigon Classical: Hòa nhạc đương đại: Hồn Việt (29.09.2019)
Baroqu’all: From Alpha To Opera (22.09.2019)
11/09/2019