Saigon Classical: Hòa nhạc đương đại: Hồn Việt (29.09.2019)
Mémoire de Chopin (19.10.2019)
24/03/2020
Baroqu’all: From Alpha To Opera (22.09.2019)
11/09/2019