Biểu diễn thường niên lần 7 (18.12.2011)
31/05/2015
Vũ Khúc (12.11.2011)
31/05/2015