Biểu diễn thường niên lần 7 (18.12.2011) - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
The Romantic Era: from Early to Late (9.1.2012)
31/05/2015
Beethoven’s Night (17.12.2011)
31/05/2015