The Romantic Era: from Early to Late (9.1.2012) - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
Frederic Chopin: Poet Of The Piano (20.2.2010)
01/06/2015
Biểu diễn thường niên lần 7 (18.12.2011)
31/05/2015