Frederic Chopin: Poet Of The Piano (20.2.2010) - Saigon Classical Music Group | Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn
Biểu diễn piano (24.7.2010)
01/06/2015
The Romantic Era: from Early to Late (9.1.2012)
31/05/2015